Regulamin konkursu – „Moc Pomidora” – Quiz Dawtona

Regulamin konkursu – „Moc Pomidora”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
  nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego
  (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Moc Pomidora” (dalej: „Konkurs”).
 3. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Dawtona sp. z o.o.,
  z siedzibą w Błoniu, ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie, wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000652355, NIP 1182135917, REGON 366238956,
  o kapitale zakładowym w wysokości 304 960 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie MocPomidora.pl (dalej: „Strona konkursu”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania całego konkursu obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 27.12.2023 r.
  do godziny 11:59 dnia 30.01.2024 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem
  i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 1.03.2024 r.
 7. W ramach Konkursu odbędzie się 5 sesji pytań i odpowiedzi w postaci Quizu
  (sesje Quizu). Każda sesja Quizu posiadać będzie inny zestaw pytań. Po zakończeniu
  każdej sesji zostaną przyznane nagrody określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Sesje w ramach Konkursu odbywać się będą w następujących okresach:
  − pierwsza sesja zaczyna się o g. 12:00 w dniu 27.12.2023 r. i kończy o g. 11:59 w dniu 2.01.2024 r.,
  − druga sesja zaczyna się o g. 12:00 w dniu 2.01.2024 r. i kończy o g. 11:59 w dniu 9.01.2024 r.,
  − trzecia sesja zaczyna się o g. 12:00 w dniu 9.01.2024 r. i kończy o g. 11:59 w dniu 16.01.2024 r.,
  − czwarta sesja zaczyna się o g. 12:00 w dniu 16.01.2024 r. i kończy o g. 11:59 w dniu 23.01.2024 r.
  – piąta sesja zaczyna się o g. 12:00 w dniu 23.01.2024 r. i kończy się o g. 11:59 w dniu 30.01.2024 r.
 9. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
  promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu
  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
 11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu
  cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
 12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu
  powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu,
  zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również
  potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
  w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację
  przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem
  w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.),
  która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
  a. jest osobą pełnoletnią;
  b. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  c. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany
  w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału
  spowoduje jego nieważność.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne dokonywanie
  zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, podmiotów
  działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu,
  oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego
  Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby
  pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania
  na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony lub korzystania z dodatkowego
  oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie lub wynikiem
  Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
  w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
  biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję
  konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Komisja wybierze 60 (słownie: sześćdziesiąt) zwycięskich zgłoszeń
  konkursowych, oceniając nadesłane zgłoszenia wyłącznie na podstawie kryterium
  kreatywności i sporządzi z czynności odpowiedni protokół.

§4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania
  spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  a. posiadać kompatybilne z aplikacją internetową urządzenie posiadające
  prawidłowo zainstalowaną najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows,
  Mac OS, iOS lub Android oraz najnowszą wersję przeglądarki Firefox,
  Chrome, Safari lub Edge bez żadnych dodatków w formie tzw. wtyczek,
  czy oprogramowania mogących mieć wpływ na ich funkcjonowanie;
  b. posiadać dostęp do łącza internetowego o szybkości transferu danych
  nie mniejszej niż 1Mb/s zarówno dla ruchu przychodzącego (odbieranie) jak
  i wychodzącego (wysyłanie);
  c. wziąć udział w Quizie poprzez udzielenie odpowiedzi na 10 kolejno
  pojawiających się pytań – zadanie konkursowe zostało szczegółowo opisane
  w ust. 3 poniżej;
  d. zaakceptować Regulamin zaznaczając pole akceptacji w aplikacji konkursowej
  ustanowionej w oknie strony www.MocPomidora.pl;
  e. podać imię (pole: Twoje Imię) oraz adres e-mail (pole: Twój Email);
  g. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. nazwa i adres email
  na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z § 7 Regulaminu
  zaznaczając pole akceptacji w aplikacji konkursowej ustanowionej w oknie
  strony www.mocpomidora.pl;
  h. potwierdzić fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą
  w Regulaminie;
 2. Organizator wykluczy Uczestnika oraz usunie z Konkursu jego wynik
  w następujących przypadkach:
  a. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
  osobistych i praw autorskich;
  b. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub
  innych Uczestników Konkursu;
  c. gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne,
  propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające
  jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste
  i prawa autorskie oraz zawierające w Odpowiedzi Konkursowej treści
  reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator oraz gdy uczestnik
  nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego
  i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Każda sesja Konkursu polega na:
  a. wzięciu udziału w Quizie, w którym zadaniem Uczestnika jest udzielenie
  odpowiedzi na kolejne pytania zadawane w formie pytań zamkniętych z jedną
  albo w przypadku pytań z wielokrotnego wyboru – z dwoma, trzema lub
  czterema prawidłowymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź,
  rozumianą jako znaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi w przypadku
  pytania wielokrotnego wyboru, Uczestnik otrzymuje punkt w postaci
  pomidorka, który pozwoli na odsłonięcie jednej litery w pytaniu,
  o którym mowa w pkt. b poniżej. W przypadku pytania zawierającego kilka
  prawidłowych odpowiedzi punkt w postaci pomidorka przyznawany jest tylko
  przy zaznaczeniu wszystkich poprawnych odpowiedzi. Udzielenie poprawnych
  odpowiedzi w Quizie nie jest warunkiem możliwości uczestniczenia w dalszej
  części Konkursu;
  b. udzieleniu kreatywnej odpowiedzi nie dłuższej niż 1000 znaków na pytanie
  konkursowe, którego pełnego brzmienia nie widzi żaden z Uczestników
  („Praca Konkursowa”),
  c. wysłaniu zgłoszenia poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace związane z tematyką konkursu
  i markami Dawtona oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 5. Dopuszczone do Konkursu Prace Konkursowe mogą zostać opublikowane
  w szczególności na profilu Dawtona na Facebooku, na profilu Dawtona Instagramie,
  platformach marki Dawtona jak strona internetowa na zasadach określonych w §8
  Regulaminu.
 6. Uczestnik może przysłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże zgodnie z §5 ust. 5
  jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w czasie trwania całego Konkursu,
  tj. może wygrać tylko jedną nagrodę we wszystkich 5 sesjach Konkursu. Wygranie
  nagrody podczas jednej sesji Konkursu uniemożliwia otrzymanie nagrody w ramach
  innej jego sesji.
 7. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego
  przebiegu wysyłając wiadomości za pomocą wiadomości e-mail na adres podany
  w zakładce Regulamin tj. [email protected].

§5 NAGRODY

 1. Nagrodami w każdej sesji Konkursu są:
  a. Jedna (1) nagroda 1-go stopnia – zestaw Xbox5.
  b. Jedna (2) nagroda 2-go stopnia – hulajnoga elektryczna Xioami Black Electric Scooter 3 Lute Black.
  c. Dziesięć (10) nagród 3-go stopnia – zestaw upominkowy Dawtona i WOŚP zawierający
  produkty marki Dawtona (sok Dawtona o pojemności 300 ml – 2 sztuki, sok o
  pojemności 1L – pomidorowy, pomidorowy pikantny, sok z buraka, ketchup 450g Dawtona – łagodny, ziołowy, bez dodatku cukru,
  pikantny, bardzo pikantny), 3 sztuki sosów Dawtona mix smaków, kukurydza
  Gold 360g i groszek 400g, koncentrat pomidorowy 80g, i musy marki Drugie
  Śniadanie (5 sztuk musów XXL 180g mix smaków), smycz i torba materiałowa znakowana WOŚP.
 2. Wartość wszystkich nagród wynosi 23 036,60 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści
  sześć złotych 60/100) brutto, w tym:
  a. wartość nagrody 1-go stopnia 3 499 zł (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt
  dziewięć złotych i dziewięć złotych 00/100) brutto;
  b. wartość nagrody 2-go stopnia 1 499,00 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
  złotych 00/100) brutto;
  c. wartość nagrody 3-go stopnia 100 zł (sto złotych 00/100) brutto;
  d. nagrody dodatkowe: do nagród pierwszego oraz drugiego stopnia Organizator
  przyzna Zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% zł
  wartości każdej nagrody, co daje łączną kwotę 2 114,97 (dwa tysiące sto
  czternaście złotych 97/100) które zostaną wpłacone w całości
  przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od nagród.
 3. Z uwagi na wartość jednostkowej nagrody trzeciego stopnia tj. 100 zł (sto złotych
  00/100) brutto, Organizator zwolniony jest z odprowadzania podatku od nagród,
  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 4. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden
  raz podczas całego okresu jego trwania zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.
 5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani
  na nagrodę̨ innego rodzaju.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak
  np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody.
 7. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody, przy czym rezygnacja z części
  Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody

§6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi najpóźniej z końcem 14. dnia od zakończenia
  danej sesji Konkursu w formie wiadomości prywatnej wysłanej na adres e-mail
  podany w zgłoszeniu.
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania Powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania
  w terminie 5 dni, w wiadomości e-mail następujących informacji koniecznych
  do wydania i przekazania nagrody, dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko,
  adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu. W przypadku
  niepodania informacji koniecznych do wydania nagrody w wskazanym terminie,
  Zwycięzca traci możliwość otrzymania nagrody. W sytuacji opisanej powyżej, jego
  nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie wybranej przez Komisję.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki
  kurierskiej. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera
  tożsamości odbiorcy.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
  Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych
  kontaktowych, danych nieprawdziwych lub niekompletnych lub z powodu zaistnienia
  zdarzeń siły wyższej, w tym zdarzenia nieprzewidzianego, niezależnego
  i niezawinionego przez Organizatora oraz mającego charakter trwały.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawtona sp. z o.o., z siedzibą
  w Błoniu, ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  pod numerem KRS 0000652355, NIP 1182135917, REGON 366238956, o kapitale
  zakładowym w wysokości 304 960 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”) (dalej
  „Dawtona”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
  przez Dawtona prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected] na adres
  wskazany w ust. 1 z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki
  kurierskiej. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera
  tożsamości odbiorcy.
 4. W związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane następujące Państwa
  dane:
  a. Imię Uczestnika podane w formularzu;
  b. Adres e-mail Uczestnika podany w formularzu;
  c. W przypadku zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: (i) imię, (ii)
  nazwisko, (iii) adres zamieszkania/do korespondencji, (iv) adres email oraz (v)
  numer telefonu;
  d. W przypadku zwycięzców Konkursu – adres zamieszkania w celu ustalenia
  właściwego Urzędu Skarbowego – na potrzeby odprowadzenia podatku
  dochodowego.
 5. Dane osobowe, będą przetwarzane w celach:
  a. udziału w Konkursie (na podstawie wyrażonej zgody);
  b. wyłonienia oraz ogłoszenia zwycięzcy Konkursu (na podstawie wyrażonej
  zgody);
  c. utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 7
  niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody);
  d. obsługi spraw podatkowych, wynikających z obowiązujących przepisów
  prawa;
  e. obsługi wysyłki Nagród oraz zgłaszanych reklamacji.
 6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących
  organizacji i przeprowadzenia Konkursu odbiorcą Państwa danych osobowych mogą
  być:
  a. agencje marketingowe będące wykonawcą Konkursu działające na zlecenie
  Dawtona na podstawie stosownych umów powierzenia lub przepisów prawa;
  b. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Dawtona
  w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy
  windykacyjne);
  c. dostawcy usług zaopatrujących Dawtona w rozwiązania techniczne
  oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności
  dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe) działające
  na zlecenie Dawtona na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów
  RODO.
 8. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu
  w okresie niezbędnym do przekazania Nagród, rozliczeń podatkowych lub
  wygaśnięcia roszczeń/reklamacji, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego
  usunięcia danych. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub
  poddawane anonimizacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania,
  żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego
  administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku
  potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2.
  Jednocześnie informujemy, że żądanie usunięcia Państwa danych jest jednoznaczne
  z rezygnacją Państwa udziału w Konkursie; w przypadku żądania ograniczenia
  przetwarzania danych, w zależności od zakresu ograniczenia, zastrzegamy sobie
  prawo wykluczenia Państwa z udziału w Konkursie.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
  do realizacji celu, w którym są przetwarzane, tj. udziału w Konkursie. Wyrażenie
  zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu
  zgłoszeniowym. Niepodanie lub podanie częściowo nieprawidłowych danych
  osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
 12. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach
  marketingowych może wiązać się z koniecznością wyrażenia dodatkowych zgód
  na otrzymywanie treści marketingowych.
 13. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego
  z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. Administrator
  w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym
  uwzględnieniem praw i interesów Uczestników Konkursu.
 14. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym
  przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
 15. W każdym czasie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody
  poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej, umożliwiającej
  zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora, co będzie równoznaczne
  z zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody
  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa.
  Organizator może w każdym czasie dokonać weryfikacji treści, z uwzględnieniem
  kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator
  jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym
  etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo
  do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji
  zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
  majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym
  Zgłoszeniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik
  zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator
  w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej
  – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – treści.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia
  przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów
  Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń
  związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje
  również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo
  złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie
  wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie
  z potrzebami Organizatora.
 5. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać wykorzystane
  w kampaniach marketingowych, umieszczone w Internecie lub wykorzystane
  w katalogach Organizatora lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem
  bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.
 6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest
  z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem
  do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych
  i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach
  marketingowych i promocyjnych poprzez:
  a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich
  znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką
  analogową, cyfrową i optyczną,
  b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi
  i optycznymi,
  c. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  d. wielokrotne publiczne wystawienie,
  e. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy
  telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych,
  technik cyfrowych lub analogowych,
  f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  g. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy
  produktów Organizatora,
  h. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania
  tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
  i. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,
  oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania
  Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody
  na wykorzystywanie Pracy Konkursowej bez podawania imienia, nazwiska lub
  pseudonimu twórcy.
 7. Z chwilą wydania nagród Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych
  prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych
  oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą
  określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia
  na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej
  w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Organizatora lub na jego
  zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie
  zależnych praw autorskich.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą
  zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] w czasie trwania
  Konkursu oraz po jego zakończeniu, najpóźniej do dnia 28.02.2024r.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨ nazwisko, adres do korespondencji
  i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie
  reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja
  powinna być́ przesłana na adres podany w § 1 ust. 3 powyżej z tytułem „Reklamacja
  Konkurs – Moc Pomidora”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie lub w formie elektronicznej w zależności
  od sposobu ich zgłoszenia w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli
  Organizator nie odpowiedział na reklamację w zakreślonym w zdaniu poprzednim
  reklamacji uznaje się, że została ona uwzględniona w całości.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora na adres
  korespondencyjny podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika
  do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
  www.mocpomidora.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje
  to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie.
  W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin
  zostaną̨ zamieszczone na stronie www.mocpomidora.pl w taki sposób, że każdy
  Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej
  przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba
  że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2023.